Privacyverklaring

Algemeen

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Maatrooster. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de zakenrelatie met Maatrooster. Als uw organisatie klant van Maatrooster wordt dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig om u te kunnen informeren over de uitkomsten. Wij verwerken gegevens ten behoeve van onze applicatie waarbij het gaat om voornaam, achternaam, e-mailadres, de organisatie en/of het onderdeel waarvoor u werkt, functie, contracturen per week, opleidingsdagen en overige dagen waarop u niet (of beperkt) inzetbaar bent.

Bewaartermijnen

Wanneer u zich aanmeldt bij Maatrooster, bewaart Maatrooster de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin wij een overeenkomst met uw organisatie hebben. Daarnaast zal Maatrooster de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Hierover maken wij afspraken met uw organisatie. Dit kan per organisatie verschillen. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Maatrooster op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website

Onze website wordt gehost en beheerd door PythonAnywhere LLP. Meer informatie over PythonAnywhere LLP is te vinden op eu.pythonanywhere.com. De servers waarop de hosting plaatsvindt en dus ook de data bevinden zich uitsluitend in Europa.

Verstrekkingen aan derden

Maatrooster verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Maatrooster bepaalde werkzaamheden verrichten.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Als u meer informatie wilt over Maatrooster, ons privacybeleid of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij ons.

E-mailadres: info@chronos-roosters.nl